Välkommen till Ee system
- Experter på energieffektivisering

Vi är ett företag som specialiserar oss på energieffektivisering av fastighetssystem, ventilationsoptimering och entreprenader i Jönköpings län.

Med våra tjänster strävar vi efter att leverera en slutprodukt som är anpassad efter varje kunds unika behov och önskemål.

Vi fokuserar på att erbjuda våra kunder optimalt inomhusklimat och korrekta funktioner till så låg kostnad som möjligt, samtidigt som vi minimera det negativa klimatavtrycket.

Läs vidare för att ta reda på mer om våra tjänster och hur vi kan hjälpa Er.

Habo│mullsjöJönköping│huskvarna
vaggeryd│skillingaryd│nässjö│aneby
TRAnås│eksjö│ulricehamn│borås│göteborg
småland│västra götaland│östra götaland

Fri Offert

OVK-Besiktning

Vid en OVK-besiktning kontrollerar vi luftflöden, inomhusklimat och funktioner i fastighetssystemet. Vi upprättar ett besiktningsprotokoll som skickas till er och kommunen.

Täthetsprovning & Injustering

Vi erbjuder täthetsprovning och injustering av nya och befintliga byggnader och luftbehandlingssystem.

Dimensionering & Konstruktion

Vid dimensionering och konstruktion av fastighetssystem är vårt fokus på att maximera energieffektiviteten och minimera kostnaderna för installation och drift, samtidigt som vi säkerställer optimalt inomhusklimat och driftsstabilitet.

Energideklaration

Energideklaration är en viktig del av fastighetsägande och kan hjälpa dig att minska dina energikostnader och öka din fastighets energieffektivitet.

Service & Underhåll

EE System erbjuder inte bara dimensionering och konstruktion av fastighetssystem, utan har även omfattande erfarenhet inom service och underhåll.

Kontakta oss

Kontakta oss idag för mer information och en kostnadsfri offert. Vi ser fram emot att hjälpa dig optimera ditt fastighetssystem på ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt!

INFORMATION & MYNDIGHETSKRAV

Svensk ventilation logga

Luft

En människa andas ca 25kg eller 20 000 liter luft varje dag.

Vi som bor i Sverige tillbringar dessutom 90% av vår tid inomhus och hälften av den tiden är vi hemma.

Förorening

Vi människor är också en del av problemet, vi förorenar luften med allt ifrån parfymer till matlagning som påverkar inneluftens kvalitet. Även byggmaterial avger ämnen som förorenar luften, samma gäller möbler, rengöringsmedel och kontorsmaskiner. Datorskärmar tillhör de värsta bovarna. Dessutom ger vi ifrån oss koldioxid som andra i vår omgivning tvingas andas in, för hög koldioxidhalt leder till huvudvärk, yrsel och illamående.

Ventilation

Ett väl fungerande ventilationssystem tar in ren och frisk luft och transporterar bort gammal och dålig luft. Det krav man måste ställa på ventilationen är att den ska fungera väl, den ska ge oss frisk luft till rätt temperatur och utan drag eller störande ljud. Den ska heller inte använda mer energi än nödvändigt. Den ska istället hushålla med energi – och spara pengar.

Boverket logga

OVK

Det är byggnadens ägare, till exempel bostadsrättsföreningen, som ska se till att OVK utförs. Ägaren ska välja en sakkunnig funktionskontrollant, som är certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan.

Kravet på OVK finns sedan 1991. Det bör finnas OVK-protokoll för byggnaden, hos kommunens byggnadsnämnd, från regelbundna kontroller.

Intervaller

OVK ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången (första besiktning). För de flesta byggnader ska OVK sedan göras regelbundet, var 3 eller 6 år (återkommande besiktning).

 

Byggnader och typ av ventilationssystem

Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader, oavsett typ av ventilationssystem: Intervall 3 år.

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande, FT-, FTX-ventilation: Intervall 3 år.

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande, S-, F-, FX-ventilation: Intervall 6 år.

En- och tvåbostadshus. FX-, FT-, FTX-ventilation, endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

Olika typer av ventilationssystem

S-ventilation= självdragsventilation.

F-ventilation= fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.

FT-ventilation= fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.

FX-ventilation= F-ventilation med värmeåtervinning.

FTX-ventilation= FT- ventilation med värmeåtervinning.

Energimyndigheten logotyp

Energieffektiv ventilation

  • Underhåll din ventilation. Den viktigaste åtgärden för att ventilationen ska vara effektiv är regelbundet underhåll. Exempelvis att rengöra fläktar, ventiler och kanaler och att göra filterbyten och injustering.
  • Ta hjälp av kommunens kostnadsfria och oberoende energi- och klimatrådgivare för att diskutera vilken ventilation som kan passa just ditt hus. Det är många aspekter som ska vägas in i valet.
  • En ventilationsexperteller installatör kan också ge bra och fördjupande tips och råd om valet av systemlösning, fabrikat och dimensionering av systemet.
  • Energimärkningenär ett stöd när du har kommit så långt att du ska välja ventilationsaggregat.
  • Se upp med radon.Om ditt hus har förhöjd radonhalt behöver du vara extra noga med tryckförhållanden när du väljer ventilationslösning. Kontakta en sakkunnig för att få råd om åtgärder kopplade till exempelvis fukt eller radon.
  • Lär dig mer om ventilation hos Boverket.
  • Ventilation är förknippat med hälsa. Läs mer om ventilation hos Folkhälsomyndigheten.

Exempel på besparingar

Byggnader och typ av ventilationssystem

Byte från mekanisk frånluft till mekanisk från- och tilluft med värmeväxling (FTX).  Besparing 16 % / år.

Installation av styr- och reglersystem för värme. Besparing 5 - 20 % / år.
Byte till fönster med lägre U-värde. Besparing 14 % / år.
Tilläggsisolering av ytterväggar/vind. 10 - 13 % / år.

Folkhälsomyndigheten logotyp

Byggnadsrelaterade häslobesvär

Byggnadens ventilationssystem är viktigt för en god luftkvalitet inomhus, och brister när det gäller byggnadens ventilation kan ge upphov till byggnadsrelaterade hälsobesvär. Exempel på byggnadsrelaterade (inomhusmiljörelaterade) hälsobesvär är luftvägs- och andningsbesvär, irritation av slemhinnor och ögon, huvudvärk, onormal trötthet, koncentrationssvårigheter, infektionskänslighet och hudutslag. De uppkommer vid vistelse i bostaden eller i lokalen och minskar eller försvinner vid vistelse på annan plats.

Helhetsbedömning

En helhetsbedömning behöver göras av byggnadens, rummens eller lokalernas förutsättningar för den aktuella verksamheten och ventilationens funktion. För bostäder är riktvärden för luftflöde och luftombyte avsedda för hela bostaden och inte för varje rum för sig.

Koldioxid

En koldioxidhalt över 1 000 ppm (0,1 volymprocent) kan indikera att ventilationens funktion inte är tillräcklig för att ventilera ut föroreningar i luften och att ytterligare kontroller och åtgärder behövs. Koldioxiden används som en indikator eftersom människan är den största källan till koldioxid inomhus. Utomhushalten av koldioxid är ca 400 ppm och inomhus brukar halten vara 600–800 ppm i väl ventilerade bostäder eller lokaler. En människa andas ut runt 15 liter koldioxid per timme vid sängläge, 20 liter vid stillasittande arbete och vid motion runt 120 liter per timme. Det indikerade värdet på 1 000 ppm är inte gräns för hälsopåverkan av koldioxid. Först vid en koldioxidhalt över 20 000 ppm börjar människans andningsfrekvens påverkas och med ökad halt ökar risken för huvudvärk och sedan för medvetslöshet.

Luftfuktighet

Ventilationen i en byggnad är bland annat nödvändig för att ventilera ut fukt. Om luftfuktigheten är mer än 3 gram per kubikmeter luft (Absolut fuktighet, AF) jämfört med AF utomhus tyder det på att ventilationens funktion är för dålig för att kunna ta hand om fukttillskottet inomhus. I Boverkets rapport Så mår våra hus redovisades att inomhusvärdet för RF under uppvärmningssäsongen pendlade mellan 20–40 % med ett snitt runt 30 %, vilket kan betraktas som normala värden inomhus. Under sensommaren och början på hösten kan dock RF inomhus tidvis stiga helt naturligt till över 70 % när utomhusluften är varm och fuktig.

Förorenad luft

Enligt de allmänna råden kan förorenad tilluft ses som en indikator på att luftkvaliteten kan vara bristfällig. Att göra mätningar för att leta efter luftföroreningar i tilluften rekommenderas inte som ett första steg vid indikation om dålig luftkvalitet, utan görs senare i en utredning när misstanke finns om vissa föroreningar. Förorenad tilluft kan bero på olämplig placering av luftintaget, mikrobiologisk växt, kemiska reaktioner, smuts eller dåligt fungerande värmeväxlare i tilluftssystemet.